Show menu
https://www.twitch.tv/directory/game/PlanetSide%202
注册 反馈 RU EN
【PS2更新内容翻译组】2021年1月29日测试服:军团战更新,NC MAX加强
0
0
134 views
Posted by:  Motong  29 Jan 2021 17:46
军团战重做 我们一直在努力修改军团战联赛,这是去年更新的。我们很高兴地宣布它的最新版本。 不像之前的赛制,现在,在资格赛期间,所有军团都要在荒凉星上互相竞争入围资格,而不是在沙箱环境中(译者注:即各个大陆上)收集资源。根据你在资格赛和之后的季后赛中的胜利和失败,你与同阵营的其他军团的排名会发生变化。相似排名的军团会相互竞争,创造更多的排名上下移动。
【PS2更新内容翻译组】2020年12月12日测试服更新
+1
1
190 views
Posted by:  Motong  12 Dec 2020 07:03
奥星圣诞节在此! 天气可能不太好,但这并不能阻挡奥星圣诞节的脚步。
当前在线 总人口 TR NC VS NS
柯柏特(欧服): {{info.Cobalt.all}}: {{info.Cobalt.tr}} {{info.Cobalt.nc}} {{info.Cobalt.vs}} {{info.Cobalt.ns}}
康纳利(美西): {{info.Connery.all}}: {{info.Connery.tr}} {{info.Connery.nc}} {{info.Connery.vs}} {{info.Connery.ns}}
艾莫瑞德(美东): {{info.Emerald.all}}: {{info.Emerald.tr}} {{info.Emerald.nc}} {{info.Emerald.vs}} {{info.Emerald.ns}}
米勒(欧服): {{info.Miller.all}}: {{info.Miller.tr}} {{info.Miller.nc}} {{info.Miller.vs}} {{info.Miller.ns}}
索泰克(亚服): {{info.Soltech.all}}: {{info.Soltech.tr}} {{info.Soltech.nc}} {{info.Soltech.vs}} {{info.Soltech.ns}}
克莱斯(PS4): {{info.Ceres.all}}: {{info.Ceres.tr}} {{info.Ceres.nc}} {{info.Ceres.vs}} {{info.Ceres.ns}}
吉努丁(PS4): {{info.Genudine.all}}: {{info.Genudine.tr}} {{info.Genudine.nc}} {{info.Genudine.vs}} {{info.Genudine.ns}}

警报

https://recursiontracker.com
最受欢迎
PS2-NEWS.COM 项目团队
https://www.ps2-news.com/about.html